8TD24 Mid-Engine Shuttle Car

8TD24-mid-engine-shuttle-car